Υπογράψτε το ψήφισμα: Λέμε «ΟΧΙ» στα ΔΙΟΔΙΑ σε Άγιο Στέφανο και Βαρυμπόμπη

ΨΗΦΙΣΜΑ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Εμείς οι κάτοικοι του Δήμου Διονύσου είμαστε αντίθετοι με την πρωτοφανή πρόσφατη απόφαση για τοποθέτηση σταθμών ΔΙΟΔΙΩΝ στους κόμβους της Βαρυμπόμπης και Αγ. Στεφάνου, που θα δημιουργήσουν αρνητικές επιπτώσεις σε εμάς τους ιδίους, αλλά και στους εργαζομένους και τους επισκέπτες της περιοχής μας.

ΕΠΕΙΔΗ

Α. Η τοποθέτηση σταθμών διοδίων στον αστικό ιστό του Δήμου Διονύσου είναι άδικη και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής (Ρ.Σ.Α..2021) και όλων όσων προβλέπονται για την συγκεκριμένη χωρική υποενότητα Βόρειας Αττικής.

Β. Δεν υπάρχουν σύγχρονες και ασφαλείς εναλλακτικές οδοί διοχέτευσης της κυκλοφορίας (ΔΜΕΟ\3092\0898\Φ252\14.05.2008),όπως ορίζει και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, θα δημιουργηθεί καθημερινή κυκλοφοριακή συμφόρηση, με πολύ δυσμενείς οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις για τους κατοίκους του Δήμου Διονύσου, τους εργαζομένους και τους επισκέπτες της περιοχής μας, από την υπερβολική κατανάλωση καυσίμων και την υπέρμετρη μόλυνση του περιβάλλοντος.

Γ. Η τοποθέτηση σταθμών διοδίων δεν είναι σύννομη, αφού δεν έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικές μελέτες, στο παρελθόν από τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων Διονύσου και Κηφισιάς, αλλά και το Περιφερειακό Συμβούλιο και στερείται επίσης πρόσφατης ανάλογης έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπως απαιτεί ο Νόμος.

Δ. Η εξαγγελία για δήθεν απαλλαγή των μονίμων κατοίκων του Δήμου Διονύσου από την πληρωμή του τέλους διοδίων είναι επισφαλής, αφού κανείς δεν διασφαλίζεται από την απαλλαγή αυτή, η οποία θα μπορούσε να ανατραπεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή στο μέλλον, με απλή Υπουργική απόφαση.

ΖΗΤΟΥΜΕ

Την άμεση τροποποίηση του Νόμου 3555\2007 (ΦΕΚ Α81\16.04.2007) και την απαλλαγή του Δήμου μας από την τοποθέτηση πλευρικών σταθμών διοδίων στους ανωτέρω κόμβους.

 

 

Τυχόν εγκατάστασή τους θα υποβαθμίσει υπέρμετρα την όλη περιοχή και για το λόγο αυτό καλούμεθα να διατυπώσουμε την αντίθεσή μας σε κάτι τέτοιο. Οι λόγοι που δικαιολογούν μια τέτοια στάση μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: Α. ΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ ΔΙΟΔΙΑ ΣΕ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΑΙ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ 1. Δεν νοούνται διόδια σε οποιοδήποτε οδικό δίκτυο αστικού ιστού και από Φάληρο μέχρι τουλάχιστον και τον Αγ. Στέφανο υπάρχει ενιαίος αστικός ιστός. Μέσα σε αυτόν τον αστικό ιστό δεν νοείται περιορισμός ή οικονομική επιβάρυνση της κυκλοφορίας. 2. Οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση της κυκλοφορίας είναι νομικά και λογικά αποδεκτή μόνον όταν γίνεται για την επίτευξη της υπεραστικής ταχείας κυκλοφορίας που επιτυγχάνουν οι εθνικές οδοί. Όμως τα διόδια σε Αγ. Στέφανο και Βαρυμπόμπη δεν εξυπηρετούν αυτόν το σκοπό. 3. Κάθε οικονομική επιβάρυνση μέσω διοδίων θα πρέπει να είναι ανταποδοτική και ανάλογη προς το όφελος που επιφέρει το κατασκευαζόμενο οδικό δίκτυο. Η κατασκευή κάθε εθνικής οδού δεν αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ενδοιαστικής κυκλοφορίας. Άρα από τους ωφελούμενους της ενδοαστικής κυκλοφορίας δε μπορεί το κράτος να απαιτεί οικονομική επιβάρυνση για την κατασκευή των έργων. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ 1. Δεν νοείται επιχειρηματική δράση χωρίς οικονομικό ρίσκο. Η συνεχής αύξηση των διοδίων και η δημιουργία νέων για να αντισταθμιστεί το μειωμένο έσοδο των εργολάβων λόγω της μείωσης της κυκλοφορίας στις εθνικές οδούς καθιστούν τις σχετικές συμβάσεις «λεόντειες» εις βάρος του κράτους και του φορολογούμενου πολίτη. 2. Η επιβολή νέων διοδίων και η συνακόλουθη αύξηση της κυκλοφορίας στις πληττόμενες περιοχές θα επιβαρύνει σημαντικά το περιβάλλον. Υπάρχει και σχετική μελέτη επιβάρυνσης κυκλοφορίας και ρύπανσης από τοποθέτηση διοδίων, από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο). 3. Η έλλειψη έργων υποδομής που θα μπορούσαν να αναπληρώσουν την περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή επιβάρυνση όπως: • Επέκταση ηλεκτρικού μέχρι τον Άγ. Στέφανο μέσω Δροσιάς και Άνοιξης • Κατασκευή πλήρων παράδρομων συνεχούς ροής ώστε να μην επιβαρύνεται το αστικό οδικό δίκτυο της περιοχής • Αναβάθμιση δρομολογίων ΟΣΕ. • Βελτίωση οδοποιίας αστικού δικτύου ώστε να απορροφάται η αύξηση της κίνησης λόγω των διοδίων αποτρέπει τουλάχιστον προς το παρόν ακόμη και την ελάχιστη σκέψη για νέα διόδια ή για αύξηση των υφισταμένων. 4. Η υφιστάμενη οικονομική κρίση καθιστά σε κάθε περίπτωση απαράδεκτη την οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση των δημοτών. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατόπιν των ανωτέρω το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του Δήμου Διονύσου κατά την έκτακτη συνεδρίαση της Τετάρτης 5 Δεκεμβρίου, προχώρησε στη λήψη απόφασης για: 1) τη συμμετοχή σε κινητοποιήσεις με σκοπό τη μη εγκατάσταση διοδίων σε Αγ. Στέφανο και Βαρυμπόμπη, 2) τη κίνηση κάθε νόμιμης δικαστικής και εξωδίκου διαδικασίας για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού, 3) τη συνεργασία με τους όμορους δήμους Κηφισιάς και Ωρωπού και με κάθε άλλη αρμόδια αρχή για το σκοπό αυτό, 4) την άμεση κοινοποίηση αυτής της απόφασης στον αρμόδιο Υπουργό, προκειμένου στον επικείμενο κυρωτικό νόμο να γίνουν οι αντίστοιχες νομικές προβλέψεις για το σκοπό αυτό και 5) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την υλοποίηση των παραπάνω αποφάσεών μας. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 1) Την εισήγηση. 2) Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.) 3) Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ. Δ. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».4) 4) Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (Λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά). ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1) Τη συμμετοχή σε κινητοποιήσεις με σκοπό τη μη εγκατάσταση διοδίων σε Αγ. Στέφανο και Βαρυμπόμπη. 2) Την κίνηση κάθε αναγκαίας και νόμιμης διαδικασίας προς εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού από τα αρμόδια όργανα του Δήμου. 3) Τη συνεργασία με τους όμορους Δήμους Κηφισιάς και Ωρωπού και με κάθε άλλη αρμόδια αρχή για το σκοπό αυτό. 4) Την άμεση κοινοποίηση αυτής της απόφασης στον αρμόδιο Υπουργό και σε όλους Βουλευτές της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να προβλεφθεί στον επικείμενο κυρωτικό νόμο η μη εγκατάσταση διοδίων στους ανισόπεδους κόμβους Βαρυμπόμπης και Αγ. Στεφάνου. 5) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υλοποιήσει την Απόφαση αυτή και μόνο αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου και να παρακολουθεί και ενημερώνει το Σώμα για την πορεία του θέματος. 6) Επίσης, να καταγγελθεί η σύμβαση παραχώρησης στα όρια του Νομού Αττικής. Υπογράψτε το ψήφισμα: