Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Μεταλλικών Κατασκευών κτιρίων και Κοινόχρηστων Χώρων