Έργα, Προμήθειες κι Εργασίες

Προκηρύξειας διαγωνισμών προμηθειών, εργασιών, μελετών κι έργων

Διακήρυξη για την προμηθεια υπολογιστών, εκτυπωτών και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ,ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» προϋπολογισμού 39.618,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
CPV 30236000-2 (ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών)

«Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου και υλικών εξοπλισμού αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο κλειστό γυμναστήριο της Δ. Κ. Διονύσου»

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Δ.Κ ΔΙΟΝΥΣΟΥ CPV: 45212220-4 & 37415000-0 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 56.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ - ΑΔΑΜ: 17REQ001683382

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διακήρυξη για την προμήθεια υπηρεσίας συντήρησης κλαδοφάγου μηχανήματος

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ Β: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφο.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΦΩΝ ΕΚΤΑΦΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 2017

 Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

Διακήρυξη δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων, Λογισμικού Παρακολούθησης Συντήρησης και Υλικού & Λογισμικού Έκδοσης Δελτίων Κίνησης

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔHMOY ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 98.623,40 €, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α 24% - (CPV) : . 38112100-4 & 64212000-5 - ΑΔΑΜ: 17REQ006079364 & 17REQ001593742

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για " Υπηρεσίες Συντήρησης Ανελκυστήρων Δημοτικών Κτιρίων "

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για " Υπηρεσίες Συντήρησης Ανελκυστήρων Δημοτικών Κτιρίων "
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 26/06/2017 στο πρωτόκολλο του Δήμου ώρα 12:00 Λ.Μαραθώνος 29 Άγιος Στέφανος 14565 .

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

Syndicate content