Διοίκηση

Δήμαρχος
Αντιδήμαρχοι
Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης
Νομικά πρόσωπα
Οργανόγραμμα
Εντεταλμένοι Σύμβουλοι
Τοπικά συμβούλια
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Οικονομική Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Χαιρετισμός Δημάρχου
Μέλη ΝΠ Η Εστία
Μέλη Πρωτοβάθμιας Σχολική Επιτροπής
Μέλη Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής