Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας (3) μηνών για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας πυροπροστασίας στο Δήμο Διονύσου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας (3) μηνών για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας πυροπροστασίας στο Δήμο Διονύσου
Αναρτήθηκε η Ανακοίνωση/Προκήρυξη πλήρωσης οκτώ (8) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας πυροπροστασίας στο Δήμο Διονύσου.