Αναστολή λειτουργίας Σχολειών Δήμου Διονύσου την 1η Φεβρουαρίου 2012
O Δήμαρχος Διονύσου αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις Ν.3852/10 και του άρθρου 86 του Ν. 3463/06 «Αρμοδιότητες του Δημάρχου» 2. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.18/Δ.Υ./31-1-2012 και 1892/31-2012 έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων-Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/μιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής. 3. Την σοβαρή επιδείνωση των καιρικών συνθηκών. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2012 αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Διονύσου λόγω της επιδείνωσης του καιρού.