Ανάθεση προμήθειας «Δαπάνες απόφραξης αγωγών ομβρίων, φρεατίων κλπ».