ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού (με οκτάμηνες συμβάσεις)