ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 22108/10-6-2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (8) ΜΗΝΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 22108/10-6-2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (8) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ Ή ΠΑΡΟΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ.