Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Ανακοίνωσης με αρ.πρωτ. 19488/04-6-2018 για την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών πυρασφάλειας πυροπροστασίας στο Δήμο Διονύσου