Πλήρωση μίας ( 1 ) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου με αντικείμενο την παροχή συμβουλών και τη διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών /απόψεων επί θεμάτων παιδείας και πολιτισμού