Πρόγραμμα εβδομαδιαίο (06/04/2015 – 10/04/2015) Δημοτικού Πολυϊατρείου