Προμήθεια αρπάγης του γερανού του κλαδοτεμαχιστικού μηχανήματος