Προμήθεια φωτοαντιγραφικών σχεδίων κ.λ.π. για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας