Προμήθεια Υπηρεσίας Καταγραφής Ενδείξεων Υδρομετρητών Καταναλωτών Ύδατος