Προμήθεια λογισμικού σύνταξη μελετών και απαραίτητου υλικού (server) για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας