Πρόσκληση συνεχιζόμενης συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου