Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για <<Προμήθεια Υπηρεσίας Αποκομιδής Βιοαποδομήσιμων Υλικών>>