Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια ΑΔΔΥ ( Ασφαλής Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής ) για τις ανάγκες της ΤΥ του Δήμου