Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Συντήρηση Γεννητριών και Υποσταθμού Μέσης Τάσης του Δήμου