Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή

Πρόσκληση για την 17η Τακτική Συνεδρίαση

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 14:00 π.μ. στην αίθουσα της Σχολικής Ε...

Πρόσκληση για την 16η Τακτική Συνεδρίαση

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 13:00 π.μ. στην αίθουσα της Σχολικής Ε...