Έργα, Προμήθειες & Εργασίες

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Έτοιμου Σκυροδέματος

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Έτοιμου Σκυροδέματος Κατάθεση προσφορών μέχρι  21...

Προμήθεια Συντήρησης και Επισκευή Λοιπών Μονίμων Αθλητικών Εγκαταστάσεων (πλην κτηρίων Έργων)

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Συντήρησης και Επισκευή Λοιπών Μονίμων Αθλητικών Εγκ...

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ <<ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ...