Έργα, Προμήθειες κι Εργασίες

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ <<ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ...

Προμήθεια Τροφών για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου Διονύσου

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα. ...

<< ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, Φ/Τ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΕΝΤΥΠΩΝ>>

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα. ...