Προσλήψεις προσωπικού

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού (με δίμηνες συμβάσεις )

Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού (με δίμηνες συμβάσεις)...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ(1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ(1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού (με οκτάμηνες συμβάσεις)

Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού (με οκτάμηνες συμβάσεις ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗ...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού (με δίμηνες συμβάσεις)

Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού (με δίμηνες συμβάσεις)...

Προκήρυξη επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Προκήρυξη επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Πρόσληψη 1 κοινωνικού λειτουργού κι 1 υπαλλήλου καθαριότητας για το ΚΑΠΗ Αγ. Στεφάνου

Πρόσληψη 1 κοινωνικού λειτουργού κι 1 υπαλλήλου καθαριότητας για το ΚΑΠΗ Αγ. Στεφάνου Αποτελέσματα...