Δημοτικό Συμβούλιο

6ΛΡΤΩ93-ΗΤΤ

«Ονοματοδοσία του Ανοιχτού ποδοσφαιρικού γηπέδου Άνοιξης σε Γήπεδο Άνοιξης «Γεώργιος Κυριάκης».

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

6ΣΛ9Ω93-8ΔΨ

«Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου, του ΝΠΔΔ (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010) ‘Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ’».

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

6ΜΦ9Ω93-Δ2Β

«Τροποποίηση της αριθ. 69/20-3-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ».

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΨΑ6ΖΩ93-ΛΒ4

«Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 Δήμου Διονύσου ».

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

6ΨΗΕΩ93-ΖΟΣ

Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00.8261.0001 ο.ε. 2019 με τίτλο «Λοιπές Επιστροφές», για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, στη Μητροπούλου Παναγιώτα

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

6Μ1ΣΩ93-4ΗΑ

Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00.8261.0001 ο.ε. 2019 με τίτλο «Λοιπές Επιστροφές», για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, στην Πλακά Βιολέττα

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

69ΙΡΩ93-ΟΣΘ

Έγκριση πρακτικού -κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη οριστικών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών «Συντήρησης & Προμήθειας Η/Μ Εξοπλισμού Κτιρίων», συνολικού ποσού 38.936,00€, συμπ/νου ΦΠΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

Ψ4ΦΒΩ93-Χ04

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 35632/4628/19-9-19 περί Ορισμού και ανάθεσης καθηκόντων άμισθου ειδικού Συμβούλου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

Ψ9ΝΝΩ93-Ζ2Τ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ.: ΚΗΗ 5524

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

Ψ62ΓΩ93-ΤΥΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ. : ΚΗΟ6199

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ