Δημοτικό Συμβούλιο

ΩΧ0ΥΩ93-ΡΑΤ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

6ΙΒΡΩ93-ΓΣΞ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

6ΤΟΞΩ93-73Ρ

Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης καταλληλότητας των ακινήτων (εκτάσεις και οικήματα) των Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης ( Μ.Φ.Π.Α.Δ.) Παιδικών Εξοχών και γενικά Ιδρυμάτων Παιδικής Προστασίας Φορέων Ιδιωτικού Δικαίου.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

Ω32ΚΩ93-Η34

Τροποποίηση και συμπλήρωση απόφασης περί Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

6ΤΠ2Ω93-Χ6Ψ

Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού και μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών που κατατέθηκαν για την ανάθεση «Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

6ΗΔ6Ω93-Ρ5Θ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΚΟΙΝ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

Ψ4ΗΣΩ93-44Ι

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΗΞΙΑΡΧΩΝ 2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΩΚΨΚΩ93-ΨΣΩ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΦΩΝ ΔΗΜ.ΣΥΜ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

Ω3ΣΦΩ93-Ψ0Η

«Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Διονύσου έτους 2020 ».

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΩΧ3ΔΩ93-3Ν6

«Κατάρτιση και ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Διονύσου οικ. έτους 2020».

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ