Δημοτικό Συμβούλιο

6ΘΕΧΩ93-5ΝΥ

Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> και στον Κ.Α 00.6823 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Τόκοι Υπερημερίας Χρήσης> για την πληρωμή της 185/2017 Aπόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υπέρ του Αθουσάκη Δ. Νικόλαου.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

6ΣΑ9Ω93-312

Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> και στον Κ.Α 00.6823 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Τόκοι Υπερημερίας Χρήσης> για την πληρωμή της 109/2018 Διαταγής Πληρωμής Ειρηνοδικειου Μαραθώνα υπέρ της Θ.ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

6ΥΝΞΩ93-ΑΝΥ

Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> και στον Κ.Α 00.6823 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Τόκοι Υπερημερίας Χρήσης> για την πληρωμή της 4494/2018 Aπόφασης Διοικητικού Εφετείου Αθηνών υπέρ της Ι.Δ.ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

63ΠΣΩ93-ΨΛΘ

Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> και στον Κ.Α 00.6823 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Τόκοι Υπερημερίας Χρήσης> για την πληρωμή της 9/2019 Διαταγής Πληρωμής Ειρηνοδικείου Μαραθώνα υπέρ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

6ΠΞΗΩ93-ΑΒ2

Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> και στον Κ.Α 00.6823 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Τόκοι Υπερημερίας Χρήσης> για την πληρωμή της 103/2018 Διαταγής Πληρωμής Ειρηνοδικείου Μαραθώνα υπέρ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

Ω3ΝΡΩ93-Ε21

Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> και στον Κ.Α 00.6823 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Τόκοι Υπερημερίας Χρήσης> για την πληρωμή της 105/2018 Διαταγής Πληρωμής Ειρηνοδικείου Μαραθώνα υπέρ του Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

Ψ88ΦΩ93-9ΡΟ

Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου καταλληλότητας του κτιρίου που παραχωρήθηκε από την ΚΕΔ για την στέγαση Σχολικών Εργαστηρίων του ΕΠΑΛ ΔΙΟΝΥΣΟΥ του Δήμου Διονύσου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

Ψ1ΙΕΩ93-ΧΓ6

Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους ως εκπροσώπων του Δήμου Διονύσου στην προς συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας του κτιρίου που παραχωρήθηκε από την ΚΕΔ για την στέγαση Σχολικών Εργαστηρίων του ΕΠΑΛ Διονύσου.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

6ΨΖΜΩ93-2Λ0

Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6111 ο.ε. 2019 με Τίτλο “Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων” για την αμοιβή συμβολαιογράφου προκειμένου να συνταχθεί συμβόλαιο αγοράς ακινήτου στη δ.κ. Σταμάτας.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ