Οικονομική Επιτροπή

Ψ7Π6Ω93-ΝΘΧ

Λήψη απόφασης για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Διονύσου ενώπιον του Διοικ .Εφετείου Αθηνών από δικηγόρο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΨΒΧ8Ω93-ΔΔ2

Αίτημα του κ. Μαπάκη Θεόδωρου περί καταβολής αποζημίωσης για ζημιά του ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του από πτώση σε λακκούβα

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

Ω5ΕΛΩ93-Τ2Θ

Έγκριση πρακτικών ανάδειξη οριστικού αναδόχου του ανοικτού διαγωνισμού για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, συνολικού προϋπολογισμού 99.684,60€ συμ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ, καθώς και του δικαιώματος προαίρεσης

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΩΑΞΨΩ93-ΙΧ2

Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη οριστικών μειοδοτών του ανοικτού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών «Αποκομιδής βιοαποδομήσιμων υλικών», συνολικού ποσού 543.386,60€, συμπ/νου ΦΠΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

6ΛΘ7Ω93-ΗΔΝ

Έγκριση πρακτικού -κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη προσωρινών μειοδοτών του συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών «Συντήρησης & Προμήθειας Η/Μ Εξοπλισμού Κτιρίων», συνολικού ποσού 38.936,00€, συμπ/νου ΦΠΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

9605Ω93-513

Έκθεση πεπραγμένων και απολογισμός διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Διονύσου περιόδου 01/01/2019 – 30/06/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

62Θ8Ω93-ΜΕ2

Έγκριση Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την Καταβολή Τέλους χρήσης & Ταξινόμησης για χορήγηση αδείας και πινακίδων κυκλοφορίας Μηχανημάτων Έργων

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

6ΨΖΧΩ93-ΝΧ9

Έγκριση πρακτικού – ανακήρυξη οριστικού ανάδοχου για την ομάδα Β της ενότητας Α του διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για τη σίτιση των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου και των νηπίων των παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ «Η ΕΣΤΙΑ», προϋπολογιζόμενης αξίας 297.731,76€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΩΨ9ΕΩ93-ΘΔΓ

Έγκριση Πρακτικού Νο3 για το διεθνή διαγωνισμό "Ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων - εφαρμογές smart cities με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Διονύσου".

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

7Ν5ΞΩ93-ΙΥΩ

ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ