Οικονομική Επιτροπή

6Τ7ΣΩ93-Κ7Τ

Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ( Ομάδα Β΄)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

6ΤΠ2Ω93-Χ6Ψ

Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού και μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών που κατατέθηκαν για την ανάθεση «Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

Ω3ΔΘΩ93-ΘΩΘ

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού για το έτος 2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΩΙΧΟΩ93-Τ87

Έγκριση Μελέτης και Όρων Διακήρυξης για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού για την ασφαλή επίβλεψη του συστήματος υδροδότησης του Δήμου Διονύσου» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», Προϋπολογισμού 3.540.200,00€ συμ/νου ΦΠΑ 24%

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΩΩΘΙΩ93-ΙΘΨ

Άμεση και επείγουσα ανάγκη για την ανάθεση υπηρεσίας: Αποκομιδή και Μεταφορά Απορριμμάτων από τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Διονύσου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΩΠΑ5Ω93-09Π

Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια άλατος

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΩΗΦΞΩ93-ΓΘΞ

Κατάρτιση και ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Διονύσου οικ. έτους 2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

Ψ5ΑΡΩ93-1ΧΕ

Προϋπολογισμός Δήμου κατόπιν γνώμης του παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας ΟΤΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

6646Ω93-ΗΜ7

Έγκριση της αριθ. 93/10-12-2019 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με θέμα «Έγκριση του ισολογισμού του Ν.Π. ΚΟΙΠΑΠ Η ΕΣΤΙΑ και της αντίστοιχης έκθεσης του ορκωτού λογιστή της διαχειριστικής περιόδου από 1-1-2018 έως 31-12-2018

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΩΘΣ2Ω93-ΣΑΑ

Έγκριση της αριθ. 96/10-12-2019 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με θέμα «Έγκριση απολογιστικών στοιχείων του Ν.Π. ΚΟΙΠΑΠ Η ΕΣΤΙΑ οικ. έτους 2018 Διάστημα 1/1/2018 έως 31/12/2018

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ