Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

6ΗΥΕΩ93-3ΛΙ

Άμεση και επείγουσα ανάγκη για προμήθεια εργασίας μηχανημάτων έργου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΩΤ7ΩΩ93-3ΓΘ

Διάθεση Πίστωσης Προϋπολογισμού ο.ε. 2017 για την «Προμήθεια και Eγκατάσταση Νέων Φωτιστικών Προβολέων στους Ιστούς του Γηπέδου Ποδοσφαίρου της Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου για Αποκατάσταση Φωτισμού λόγω Κλοπής»

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΨΡ5ΡΩ93-ΟΚΥ

Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΩΓΙΞΩ93-55Π

«Μεταβίβαση αρμοδιότητας»

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

7ΚΚΕΩ93-ΙΣ7

ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΒΛΛ9Ω93-Μ3Γ

Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών», προϋπολογισμού δαπάνης 35.965,20€ με ΦΠΑ 23%

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΒΕΥ2Ω93-Μ2Φ

ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

Β410Ω93-Η07

Ενοποίηση των αποφάσεων α)23/11-6-2012 Ε.Π.Ζ& β)24/11-6-2012 Ε.Π.Ζγια αίτηση χρηματοδότησης από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Περιβαλλοντική Έρευνα – καινοτομία – επιδεικτικές δράσεις – διεθνής συνεργασία 2012» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Αναβάθμιση του Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 4.1. Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των αστικών περιοχών & 4.5. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

Β41ΞΩ93-ΓΩΒ

Διατήρηση της χρήσης ως παιδικές χαρές των υφιστάμενων ελεύθερων χώρων του Δήμου Διονύσου που δεν έχουν χαρακτηριστεί στο οικείο ρυμοτομικό σχέδιο είτε ως χώροι παιδικής χαράς είτε ως κοινόχρηστοι χώροι.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

Β41ΞΩ93-9Ξ1

Λήψη απόφασης της Ε.Π.Ζ για την υποβολή προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» - Aίτηση Ένταξης Χρηματοδότησης που αφορά τη δράση της Πρόσκλησης 12/2012/Δ «Έγκριση υποβολής πρότασης για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Κοινόχρηστων ποδηλάτων»

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ