Ο Δήμος

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε με την αριθ. 67/2017/26/3/2017 Απόφαση Δημάρχου η κα Ζώτου Βασιλική.

Εκλέγονται  μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την περίοδο 26/3/2017 έως 31/8/2019 οι κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι: