«Προμήθεια ειδών και εξοπλισμού υπηρεσίας πρασίνου»
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 298/2015 ΑΟΕ, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά όπως αυτή προσδιορίζονται με την 21/2015 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος. Έκαστος ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφέρει είτε για το σύνολο των ομάδων της παρούσας μελέτης ή για μία ή μερικές από τις ομάδες(Α - Ε), για όλα όμως τα είδη που περιλαμβάνει η κάθε ομάδα.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφο.