«Προμήθεια εξοπλισμού δορυφορικής σύνδεσης οχημάτων »
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 309/2015 ΑΟΕ, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά που θα προκύψει από το άθροισμα του κόστους αγοράς του εξοπλισμού και του κόστους της ετήσιας συνδρομής για τρία έτη όπως αυτά προσδιορίζονται με την από 25/09/2015 μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης,
Πληροφορικής και Διαφάνειας.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφο.