12η συνεδρίαση ΟΕ 2015
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015, ώρα 14:00.