17η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση ΟΕ 2016
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016, ώρα 14:00.