19η συνεδρίαση ΔΣ 2015
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 7 Σπτεμβρίου 2015, ώρα 18:30μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου