19η συνεδρίαση ΟΕ 2014
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή 18 Ιουλίου 2014, ώρα 10:30.