1η συνεδρίαση Ο.Ε. 2013
Δημόσια ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου 9η Ιανουαρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:45π.μ.