20η συνεδρίαση ΟΕ 2014
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 22 Ιουλίου 2014, ώρα 10:30.