22η συνεδρίαση ΟΕ 2014
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 12 Αυγούστου 2014, ώρα 17:30.