25η συνεδρίαση ΟΕ 2016
Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016, ώρα 10:00π.μ., Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχείο Διονύσου