26η συνεδρίαση ΟΕ 2015
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015, ώρα 10:00π.μ.