26η συνεδρίαση ΟΕ 2016
Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 9:00π.μ., Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχείο Διονύσου