28η συνεδρίαση ΔΣ 2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος .. 18/11/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..36079.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..28η/2011.. Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία. Τηλ.:2132030639,2132030617 Fax: 2132030630 e-mail: kyriakouli@dionysos.gr ΠΡΟΣ: 1. Δήμαρχο. 2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 3.Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθρ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.» και 96 του ν. 3463/2006 (ΔΚΔ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την ..22η.. του μηνός ..Νοεμβρίου 2011.., ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:00.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: «Ψήφισμα Δήμου Διονύσου για το ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων μέσω ΔΕΗ» Απόφαση ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση -καθορισμός δικηγορικής αμοιβής». Εισήγηση Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση απολογισμού οε 2010 του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση προυπ/σμού οε 2011 του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Συνέχιση του διαγωνισμού «Προμήθεια ενός (1)απορριμματοφόρου αυτοκινήτου τύπου πρέσσας χωρητικότητας 7μ3» με την υποβολή βελτιωμένης προσφοράς». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: «Λογότυπο Δήμου Διονύσου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο: «Εκδίκαση της από 10-10-2011 ένστασης του αναδόχου Β. Ράπτη ΕΔΕ του έργου Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (Ρήγα Φεραίου, Αλικαρνασσού)». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 7ο: «Λήψη απόφασης για την ανάθεση καθηκόντων Διευθύνουσας Υπηρεσίας των έργων, μελετών, προμηθειών και Υπηρεσιών του πεδίου εφαρμογής του Ν. 3316/2005 για τα οποία διευθύνουσα υπηρεσία μέχρι 31-12-2010 ήταν η καταργηθείσα υπηρεσία της ΤΥΔΚ της πρώην κρατικής Περιφέρειας». Εισήγηση-Αποσύρθηκε ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση προϋποθέσεων για τη χορήγηση αδειών τομής στους Ο.Κ.Ω επί του Δημοτικού Οδικού δικτύου και των κοινόχρηστων χώρων στα διοικητικά όρια του Δήμου Διονύσου». Εισήγηση Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου Κατασκευή οδών του Δήμου Διονύσου». Εισήγηση Απόφαση Απόφαση ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου Επισκευή στέγης Γυμνασίου-Λυκείου της Δ.Κ Διονύσου» Εισήγηση Απόφαση Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ