28η συνεδρίαση Ο.Ε. 2012
Δημόσια ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου 31η Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00