28η συνεδρίαση ΟΕ 2014
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη  19  Νοεμβρίου 2014, ώρα 11:00