29η συνεδρίαση ΔΣ 2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..24/11/2011.. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..36872.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..29η/2011.. Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία. Τηλ.:2132030639,2132030617 ΠΡΟΣ: 1.Δήμαρχο. 2.Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου (όπως ο πίνακας αποδεκτών). 3.Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων (όπως ο πίνακας αποδεκτών). ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.» και 96 του ν. 3463/2006, σας καλεί να προσέλθετε στη Δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου που έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα και θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την ..24η.. του μηνός Νοεμβρίου 2011.., ημέρα ..Πέμπτη..και ώρα ..19:30.., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: «ΈΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΤΥΠΕΤ ΤΗΣ 6/12/11 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ Απόφαση «Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι πρέπει άμεσα (καταληκτική ημερομηνία την 30η-11-2011) να προβεί ο Δήμος στις απαραίτητες ενέργειες προς το Εφετείο». Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ