29η συνεδρίαση ΟΕ 2015
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 10:00 π.μ.