4η συνεδρίαση ΔΕ Ροδόπολης 2015
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: 30 Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμπτη, ώρα 20.00 μ.μ.