5η συνεδρίαση ΔΣ 2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..17/2/20110 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: ..3697.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Τηλ.:213.2030600, 2132030612,2132030639. Συνεδρίαση: 5η 2011 Προς τους κ. κ.: 1. Δήμαρχο Ιωάννη Καλαφατέλη. 2. Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 3. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), του αρθ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.» και 96 του ν. 3463/2006, σας καλεί να προσέλθετε στη Δημόσια Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την ..21η.. του μηνός ..Φεβρουαρίου 2011.., ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..18:00.., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: «Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση για υπερωριακή απασχόληση κατά τις απογευματινές ώρες του προσωπικού που υπηρετεί στο Δήμο μας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που αμείβονται με τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ καθώς και αυτούς που αμείβονται με τις διατάξεις του Ν.3205/2003». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο : «Εκλογή αντιπροσώπων στον Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Ορισμός εκπροσώπων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Διονύσου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: «Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο : «Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2011». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 7ο : «Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων από όργανα των ΟΤΑ, που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 8ο : «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Διονύσου». Εισήγηση Παράρτημα 1 Παράρτημα 2 Συνοδευτική Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής Υπηρεσιακό σημείωμα Οδηγίες προς προϊσταμένους Νόμος 3839/2010 Απόφαση Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ