6η συνεδρίαση ΔΚ Διονύσου 2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ.Δ/ση:Πλαστήρα 50, 14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Διόνυσος, 25-5-2012 Αρ. Πρωτ: 225 Πληροφορίες : Τηλ.2132139900 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προς: 1.Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου κ.κ. 1) Αναστάσιο Μπάση του Ιωάννη 2) Γεώργιο Πατσαλιά (Δανέζη) 3)Αναστάσιο Μπάση του Μιχαήλ 4) Νικόλαο Αντάπαση Κοινοποίηση: 1) Τοπική Αντιδήμαρχο κ.Θ.Σαραντάκη 2) Πίνακα Ανακοινώσεων H πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου, έχοντας υπόψη τις δ/ξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 88 παρ.2 «Σύγκληση του Συμβουλίου δημοτικής κοινότητας» το άρθρο 83 «αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας» καλεί τους Συμβούλους του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου σε συνεδρίαση στις 30 Μαίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μμ στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου για τη συζήτηση και υποβολή προτάσεων στα παρακάτω θέματα: Θέμα 1ο:Γνωμοδότηση της Δ.Κ.Διονύσου επί της μείωσης τελών ύδρευσης. Απόφαση Θέμα 2ο:Καταγραφή απομειωτήρων ταχύτητας (speed stoppers) ή διατάξεων ήπιας κυκλοφορίας του Δημοτικού Οδικού Δικτύου. Απόφαση Θέμα 3ο: Θερινές εκδηλώσεις τμημάτων παραδοσιακών χορών και TAE KWON DO Απόφαση Θέμα 4ο:Μετονομασία οδού στη Δ.Κ.Διονύσου Απόφαση Θέμα 5ο :Αίτηση για παράταση χρήσης τάφου 6ετούς ταφής του κ.Ε. Φραγκιαδάκη για τον θανόντα Γ.Φραγκιαδάκη από 22/2/12 εως 22/2/2013 Απόφαση Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου Ιωάννα Κακούρη