8η συνεδρίαση ΔΕ Διονύσου 2014
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 12η Νοεμβρίου 2014, ώρα 19:00 μ.μ