9η Τακτική Συνεδρίαση 2021 Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Σας αποστέλλω την Πρόσκληση της 9ης Τακτικής Συνεδρίασης διορθωμένη ως προς την Ημερομηνία Δευτερα 12/07/2021 και όχι Δευτέρα 12/06/2021 την ίδια όμως ώρα 19:30 .

Η Πρόεδρος

ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου

Τόκα Αλεξάνδρα