Αναβολή και Μεταφορά της 16ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ν.Α.Π. «ΘΕΣΠΙΣ»
O Πρόεδρος του Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ» έχοντας υπόψη το άρθρο 95 παρ. 4 του Ν.3463/2006, τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, μεταφέρει την 16η τακτική συνεδρίαση λόγω της παρούσας κρίσιμης πολιτικής κατάστασης, που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 30/6/2015 (αρ. πρωτ. 549/26-6-2015 προηγούμενης πρόσκλησης),
σε νέα ημερομηνία, στις 10/7/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 7.00 μμ στο Πολιτιστικό Κέντρο Άνοιξης.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.